Obuka

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa Zborom advokata Bijeljina, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

''Istraga u krivičnom postupku''

27.09.2018. godine u Bijeljini

s posebnim osvrtom na izmjene ZKP-a BiH u pogledu dužine trajanja istrage, specifičnosti istrage u krivično – procesnom zakonodavstvu BiH, jednakost strana u postupku, praksu Suda Bosne i Hercegovine i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Predavači su g-din Saša Sarajlić, tužilac Tužilaštva BiH i g-din Miodrag Stojanović, advokat Advokatske komore RS.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju g-đi Silvani Đuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba .

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH šalje informacije o seminarima isključivo putem e-maila. Ukoliko pristup e-mailu nije moguć, obavijest će biti poslata putem faksa ili običnom poštom. Informacije o seminarima su dostupne i na web stranici: http://www.okobih.ba.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izvještaj i Zaključci Okruglog stola na temu "Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina" održanog na Jahorini 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH