Obuka

        Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH sa zadovoljstvom najavljuje sljedeće seminare kontinuiranog stručnog usavršavanja:

· 28.09.2017. godine u Tuzli, u saradnji sa Regionalnom advokatskom/ odvjetničkom komorom Tuzla, seminar na temu „Sporazum o priznanju krivnje“, na kojem će učesnici imati priliku upoznati se za zakonskom regulativom koja definira ovu oblast, pregovorima o krivnji, zaključenjem sporazuma o priznanju krivnje, prihvatanjem ili odbacivanjem sporazuma o priznanju krivnje od strane suda, kao i žalbama na odluku suda o prihvatanju ili odbacivanju sporazuma o priznanju krivnje. Predavači su gosp. Vlado Adamović, advokat Advokatske komore Federacije BiH i gosp. Milanko Kajganić, tužilac Tužilaštva BiH, i

· 29.09.2017. godine u Bijeljini, u saradnji sa Zborom advokata Bijeljina, seminar na temu ''Pritvor i garancije pravičnog suđenja'', sa osvrtom na osnovne elemente, opće i posebne uvjete za određivanje i trajanje pritvora, kao i relevantnu sudsku praksu kada je u pitanju ovaj pravni institut. Predavači su gosp. Dragan Slijepčević, tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i g-đa Suzana Tomanović, advokat Advokatske komore RS.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju g-đi Silvani Đuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba.

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa Advokatskom komorom RS i OSCE Projektom “Jačanje kapaciteta za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u BiH“, koji finansiraju vlade Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Švicarske, Norveške, Italije i Austrije, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja  na temu

„Žalba i žalbeni osnovi''

u Banjaluci, 06.10.2017. godine

sa posebnim osvrtom na žalbene osnove u skladu sa ZKP-om BiH, obrazlaganje žalbenih osnova i standarde za odlučivanje po žalbama. Predavači su g-đa Daniela Milovanović, sudija Vrhovnog suda RS i g-đa Tatjana Savić, advokat Advokatske komore RS.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti pošalju g-đi Silvani Đuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba.

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Potvrda o učešću, mjestu održavanja i vremenskom trajanju seminara će biti blagovremeno poslata učesnicima.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa Regionalnom advokatskom/odvjetničkom komorom Mostar i OSCE Projektom “Jačanje kapaciteta za efikasno procesuiranje predmeta ratnih zločina u BiH“, koji finansiraju vlade Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Švicarske, Norveške, Italije i Austrije, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja  na temu

„Pritvor i garancije pravičnog suđenja''

u Mostaru, 22.09.2017. godine

sa osvrtom na osnovne elemente, opće i posebne uvjete za određivanje i trajanje pritvora, kao i relevantnu sudsku praksu kada je u pitanju ovaj pravni institut. Predavači su g-đa Aleksandra Martinović, sudija Ustavnog suda Federacije BiH i g-din Miodrag Stojanović, advokat Advokatske komore RS.

Molimo zainteresovane advokate da popune obrazac za prijavu na seminar i isti, najkasnije do 17.09.2017.godine, pošalju g-đi Silvani Đuliman na fax: 033/560-270 ili putem e-maila na silvana.djuliman@okobih.ba.

Napominjemo da putne troškove i troškove smještaja za vrijeme trajanja seminara učesnici snose sami. Učesnici će biti blagovremeno obaviješteni o potvrdi učešća na navedenom seminaru, satnici i mjestu ordžavanja seminara.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ministarstvo pravde BiH, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u saradnji sa Regionalnom advokatskom/odvjetničkom komorom Sarajevo, sa zadovoljstvom najavljuje seminar kontinuiranog stručnog usavršavanja na temu

„Objelodanjivanje dokaza“

u Sarajevu, 14.09.2017. godine

na kojem će učesnicima seminara biti predočena analiza trenutne situacije po ovom pitanju pred sudovima u BiH sa posebnim osvrtom na praksu Suda BiH, analiza sudske prakse MKSJ-a kao i analiza sudske prakse ESLJP a koja ukazuje na koji način bi sudovi trebali postupati po ovom pitanju i koja daje određena rješenja problema koji su evidentni u praksi sudova u BiH. Predavači su g-din Radivoje Lazarević, advokat Advokatske komore Republike Srpske i g-din Ćazim Hasanspahić, tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje edukatora na Listu stalnih edukatora Odsjeka za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH

PRIJAVNI OBRAZAC

ODLUKA o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijam

ODLUKA o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu sudjelovanja na edukacijama

ODLUKA o formiranju liste edukatora i viših edukatora za potrebe Ministarstva pravde BiH